Gratis VeuGeln

Review of: Gratis VeuGeln

Reviewed by:
Rating:
5
On 11.11.2020
Last modified:11.11.2020

Summary:

Zu Fundorado wechseln.

Anzeigen zu Trauerfall Veugel-Tröndle Hans-Rudolf, verstorben am , wohnhaft gewesen in Luzern und weitere Traueranzeigen aus. fluite bóntje veugel de daag bliej * * * óm ein broen taofel zitte de men boer, dichter, notaris en keizer drènke sjlappe tae of ein aelske, kalle euver luuj die èns. Vögel Kleinanzeigen aus Mannheim. In unserem großen Tiermarkt kannst Du in aktuellen Vögel-Kleinanzeigen aus Mannheim stöbern.

Roger Veugel

Hans-Rudolf Veugel, Drogerie "zum Tribschenhof" (gelöscht), aktiv in "​Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln". fluite bóntje veugel de daag bliej * * * óm ein broen taofel zitte de men boer, dichter, notaris en keizer drènke sjlappe tae of ein aelske, kalle euver luuj die èns. Vögel Kleinanzeigen aus Mannheim. In unserem großen Tiermarkt kannst Du in aktuellen Vögel-Kleinanzeigen aus Mannheim stöbern.

Gratis VeuGeln Artikele in categorie "Veugel" Video

photos in 56 sub-albums. Buitenlandse reizen vanaf (omgekeerd chronologische volgorde). Artikele in categorie "Veugel" Dees categorie bevat de volgende 58 pagina's, van in totaal Puzzelwoorden veugelen. Lijst van woorden over veugelen. Bekijk alle mogelijke oplossingen voor deze Zweedsse puzzel. Terwijl Aische Pervers Nackt steedrlui in de kuffen Bij een hoer of ander wijf, Zitten en in stank vermuf f en". Hol ligggend. En dan is het al heel kluchtig, hoe onderscheiden ons hetzelf de voorwerp in het oog valt". Zes f linke kinderen skonk ze main, Vaif knechies met ien maid". Ik leit me niet koejenere. Main woord ok zo Jan, je wete wel, ik kwat er ok niet in". We Lesbian Sauna Porn kiet speuld. Verkorting van Cornelis. As 'k zoo nog 'n hallef uur deurloop, haal 'k me 'n verkouwenis op me laif van gevloge en Nachthemd Porno hew ik Gratis VeuGeln kaikie op. Walr men, Vgl. Hierdoor worden de lichtstralen verschillend gebroken en zien we onscherp. De nieuwste behandelingen ter correctie van. Maria Theresia Basteyns born Veugelen in FamilySearch Family Tree. Get Started.

Amsterdam, 1 Aug DE SCHRIJVER. I, Ie, pers. En Bram zag an Bart z'n heele f iselemie, dat ie d'r hoe langer hoe meer toetaid in kreeg".

Vgl Iefie, vrouwenaam. In deze vorm alleen nog gebruikelik in een zegsw. Zie Aaf. Boekenoogen, ; D e Vr. Tenger, mager. Die Geertje van Jan is een iel maidje.

Op zich zelf komt het woord hier niet voor, wel zeer veel in de hierna volgende verbindingen. Het woord is een samentr.

Boekenoogen, ; Fri. Enige dagen geleden. Enige avonden geleden. Iemeseivende, in de zeumer, kwam ik den weer deres bai Dirk oploupe".

Enige jar ten geleden. Boekenoogen, ; Bouman, Onlangs, laatst. Je wete, dat we iemesleste skoolf eist had hewwe en dat ik toe ok mee weest heb".

Enige nachten geleden. Geluk er mee Dirk, nag ien". Met het lidw, v, bep, ook iende. De iende deed dit, de aar dat.

Het is main net lender, wat je doene. Op dezelfde w jze, letterlik : van een snort. Wel ik docht, dat er heel wat aars achter stak, dat jullie alle twei zoo ienderand keke".

Eenzaam, afgelegen. Boekenoogen, ; Bouman, 46 ; Fri. In de uitdr. De Yr. Een boterham die zoo dik is, dat men haar slechts met een hand behoeft vast te houden.

Hoen konkelstik wi! Een ienoorde kom. Zie voor deze vorming Hai gaf 'm een klap van nag iens zoo Vg1. Hiernaast a i p. Zie aidaar. B 0 eke n en, Bouman, Verdrietig, zwaarmoedig.

B 0 eke n en, , iepje. De Vr. Zie hippeteek. Stad en W. VI iere. Het land met ier bemesten. B 0 eke n en, ;.

De wagers, waarr mede de jet naar het land vervoerd wordt. De kuil in de grond bj de mesthoop, waarr in de ier vloeit. Boekenoogen, ; B o u m an, 47 ; Fri.

Van w ij k e n met verkorting van ij voor k. De vloeibare mest loopt naar de ierwik". Gevoelig, niet ter gen kittelen kunnende.

Zie Im, verkl. Vrouwenaam, verkorting van Emma. B r u n o, Mengelmoes, , I m m e t j e de Groot. In m jn zin, volgens m jn mening.

Best, uitnemend. Echt oor! Hol ligggend. Van land. Bijpoten, bijplanten. Ben akker b. Voor boeten in de betekenis van a s nv u 11 e n zie Ndl.

Van het strij kgoed. Verbastering van annex. Hai was de leste taid aldeur mit de netaris ineks, die gluir perd". Gasten nor digen. Zie uitgaste.

Zie Boekenoogen, , waar er op gewezen wordt, dat de zegsw. Boekenoogen, Zie t0ehokke1e. In elkaar. Ze hadde zeker de hande inien sloegen".

Zie Med. Plotseling, opeens. V eel geld kosten, duur zjjn. Hiernaast inkneppele. As je een goeie winterjas hewn we wille, nou dat knuppelt er nag al in 'oor.

Deer komt niks van i n, dat gebeurt volstrekt niet. Kort geleden. En nou hewwe z'm inkort nag opereerd ok van 'n dubbelde breuk, en dat op zoo'n leeftaid" Boelhuis.

Korter mar ken. J e moete dat touw wat inkorte. Uit Kennemerl. Afval van een geslacht varken, zoals de kop met oren en kinnebak, de por ten, nieren, lever enz.

Het spek en de hammen bewaart men in een spekkast. Hiernaast inkruid. Boeken- 0 o g e n, , vermeldt, dat de of leiding onzeker is. De inwoners noemen zich I n k u-- zers inlege, zw.

In de ujtdr. Boekenoogen, ; Ndl. In 't voorbjjgaan,fr, en passant. Hai gaf 'm inpessant een lilr leke klap voor z'n smoel. Hij hadt het zo van den Binder inpassant meegenomen", S.

W ildsch. Van kleren. Ziezoo, die poepenboesel is weer inskoten'', peinst Jantje. Twei dage later was de stakr ker insleipen".

Van een W estfr. Ierrand voorzien van jets. St o e t t, Sprwdb. Boekenoogen, ; D e Vr,, 76; N. Kwan, we zelle nag maar 's 'n koppie intappe.

Geld, dat men opgespaard heeft, uit noodzaak opmaken. As je niet hale, teer je zo maar in vanzelf. Vgl, Fri. Vreemd, zonderling.

Hai deed weer zo intersant veneivend. Boekenoogen, ; D e V r. Ik hew er wel wat van hoord, maar het intersieke weer ik toch nag niet.

Vgl, Boekenoogen, Ndl. Geld ontvangen. Hoeveul he je vandaag invonr gen Jaap? Boekenoogen, ; D e Vr,, Ons huffs staat puur zo'n endje inverdan.

Gewoonlik in verbinding met heel, We rede net zoowat in Westwoud, toe heel inverdan n groote rooie ooto mit vlier gende veert ankwam," Enkh.

T huffs zitten wegens ziekte. Hoe lang he je inzeten? Want onder weg had ie zaid der erg over in to zitten, dat ie niet voor donkey thuis weest was en datte ze wel erg ongerust weze zowwe".

C, jrg. V oertrjd. Van het vee. Verouderd, Zie j a d e. Een flinke snee, door een mes veroorzaakt. En dan sloeg hem het hart, als hij een end van 's konings langen sleependen mantel heel voorzichtig zonder hem inpassant een goejen jaap to geven afsneed".

J aap, mansnaam. Zie voor een zegsw. De melkzak, de gezamenlike uiers van koeien, schapen of geiten. De fri.

Het vlees van de melkzak. Het jaar daarna. Langs de straat lopen, ook van manzieke vrouwen. Hitsig, paarlustig. Achter elkaar aanhollen.

Vooral van kinderen. Het vee voeren en verzorgen. Jaffa, zeehaven in Palestine. Kledingstuk voor vrouwen. Wdb, II, 24, HU heeft it jak aan, hij is dronken ; S t o e t t, Sprwdb.

Jan, znw. Verkorting van Janever, jenever. In het rijmpje, dat men 's wintern op het ifs ken horen : Steek eris op en leg eris an, Heite mellek en kouwe Jan.

Boekenoogen, , die de uitdr. Schertsende benaming voor jenever. Uit het Bargoens. Van Ginneken, Handboek der Ndl. T aal, II, Wee- 'n menuit of wet deernei werd jandorie nog eres de skooldeur open dein".

Ookbij Wolf fendeken, zie o ;a. I, , III, 2. En dit doet, jandoosie, ook niet bijster veel eer aan die heilige eeuwen".

Jane, vrouwenaam. Ook de algemeen gangbare vorm is in gebruik. Een jongensspel. Een jongen moet met samenr gevouwen handen een tweede jongen tikken.

Deze twee ger yen elkaar de hand en moeten trachten andere jongens to tikken, die zich dan bij hen moeten aansluiten. De overblijvende jongens moeten trachten de schaar to verbreken, waarna het spel opnieuw begint.

Boekenoogen, , waar een enigszins andere beschrijving van het spel wordt gegeven en het ww. Jasper, mansnaam. De Bok en de jasper zijn oorr spronkelik namen van molens.

Zie Boekenoogen, Jeetje kreetje, mevrouw Laan van Oostwoud, wat hei je dat toch verlegen mooi zaid". Nou jemig, dochte j ullie, dat we hier de godganselukke event zone zitte".

Vloed, Oudemans, Wdb. Jemug kremug, of ik lastig bin". Vloed, 52 ; Bouman, Zeuren, d wingerig schreien our iets to krijgen. Van kinderen.

Mooi, bevallig. In het westen van West-Friesland komt het woord meer voor dan in Drechterl. Een mooi spul met brong s, 'n jent wijf, 'n Boekelsysr teem", uit Kennemerl.

Het woord komt reeds voor in het Mn1. Die Engel des Heeren uytghelesen, Seyde ghepresen, Godes geest jent, Sal in u comen daarom int ent".

Ookbij Wolf fendeken. En ook zoo een kijvertje is wel jent". Leevend, III, Sours schaamde ze zich, dat ze hem zoo weinig kon aanr.

V toed, Vreselik, ontzetr tend; fr. Jets, wat slecht is in zijn snort, gezegd van mensen en dieren. Peer Geert trad 't eerst nei binnen, in 't Sundisse kleidje met 't gouwen ooraizer op en de jeweelen spelden en 'n jeweelen voorneeld en jeweelen oorhangers".

Boekenoogen, ; N. Meer gebruikelik is j a ; de vorm j o e spreekt men op een zangerige wijze uit. Neel : En zou j e de hack en hengel ok maar niet of f en skure; die zelle wet zwart worren weze deur de rouk?

Met de handjes wuiven, goede dag zeggen; vgl, f r, j o u r. De j heef t de f ranse uitspraak. Heerlik warm.

Boekenoogen, , jauker, zeer warm, en , joker, duur, hoog van prijs. Voorr al van vrouwen gezegd. Een kinderrijmpje zegt : Jokkebel komt in de hel, Baai alle dooie skeipe, Deer moet je venacht baai sleipe.

Wat deer veerder ofhandeld is, gave wai nou maar mit stilzwaigen voorbai : dat snap pe jollie toch wet, ok zonder uitleg". Jongen wer-- pen, gezegd van kleine dieren, als honden, katten, konijnen enz.

Een niet-gehuwde jongeman. Een van de kermisdagen, waarop men alteen jongelui to gast vraagt. Nleerv, j o o s. In Drechterl, zijn deze vormen nog alr gemeen gebruikelik.

De uwe. Binne die pere voor main? Zie , J ouwik, mansnaam, Jaap. Zie de schets, getiteld : De Brulleft van oom Jouwik", door I.

Schuitemaker Cz. Langs de straat slenteren. Vooral van meisjes gezegd. Te Enkhuir zen. V loed, Te koop aangeboden : ger bruikte steigerdeelen of kruir planken, eiken hekpalen, lang 1.

Aan het juk dragen. Zie een tekst bij B o e- kenoogen, ; Ndl. Alleen in de zegsw. Iutte is een verzonnen heilige ; Vgl.

Bestemming, ook wel werkkring. He je al weer een are kaai? Men ger bruikt ze vooral bij het aardappelen rooien.

Volgens het Ndl. In de zegsw. Sype, Boekenoogen, , kaats. Met een bal kaatsen. Het lot our of over jets trekken of werpen. Als 2 personen b.

Te Enk. Behoorlik, net; vgl. Steek jylui die jonge ders gauw ferm in de plunje, dat ie er weer kadree uitziet. Verkl, k a i k] e.

As 'k zoo nog 'n hallef uur deurloop, haal 'k me 'n verkouwenis op me laif van gevloge en deer hew ik 'n kaikie op.

Boekenoogen, Te kaik kome, kor men kjken naar jets. Nou, ze zel d'r ooge uit d'r houfd kaike as ze thuis komt". I n de kaikerd loupe, in de gaten lopen.

Op geljke hoogte liggend. Van land en water. Boekenoogen, ; B o u m a n, 52 ; Fri. Hai was sours erg bloeddorstig en de Jode moste op zain bevel de aore mince in.

Bij Wolff en Deken komt nog de vorm k y e r s voor. De Kyers kunnen 't kostje winnen. Liedjes, III, , ook III, en Zie verder 7, Opm.

Pedanterie, aansteller rij. Vooral in de uitdr. Boekenoogen ; Fri. Zonr derling, raar. Wat staat die hoed kakkelollig. Een kind op de ineengeslagen handen van twee personen dragen.

Pas uitgebroed vogeltje, dat nog Peen veren heeft. Boekenoogen, ; B o u m a n, 50 ; N. Van koeien. De koe is kalf. Mak, tam, Wacht maar, ze zel wet kallef worre.

Sto e t t, Sprwdb. Len kalf voortbrengen. Wanneer moet die koe kalleve? Zie o f- kalleve. Verbaliseren ; fr. Ziebe-kalanzere kam, znw.

Kabinet, een grote kast, waarin allerlei kostbaarheden bewaard worden. De ouwerwisse meubels, vooral 't groote kammenet en de glazekas vol postelain, ware de moeite weerd om bekeken to worren W.

Ben snort zoete koek. Zie voor de gutt. Deer was 'n hags to zien, achter 't koningspaadje, in 'n koolland, 'n kanjerd natuurr lik". Funk, mooi.

Alleen gebruikelik, wanneer er sprake is van personen. Ben ik dan geen karate vrijer? Liedjes, I, Roggebrood, dat onder het bakken aan de karat van de oven gelegen heeft en daardoor twee korsten heeft, een van boven en een opzj.

Hoofdbedekking van een boerevrouw, bestaande uit kostbare karat, een gouden of zilveren ijzer met zijnaalden en sours een voornaald, die op het voorhoofd rust.

Op de kap draagt de boerin de kiep of het boerehoedje, uitdr. Weerom nou niet kap en dek op in plaats van de hul?

Zie ook Fri. Een schuur bij het huffs met een vierkant er in, waarin o. Hoofdbedekking voor vrouwen. De kaper wordt gebreid van zware wol en bedekt het gehele hoof d en de hall.

Door enkelen wordt ze in de winter nog gedragen. Iemand, die b. Een winkelbediende, die b. Taken voor een kap of fooi voor een nieuwe lakensche kap, later in het algemeen fooi, drinkgeld".

De houten dons of kist, met verschillende laatjes, waarin de vrouwen haar kappegoed en allerlei snuister rijen bergen. De kappedoos staat vaak op het bedbordje.

I, De band, het omslag van een boek. Door bemiddeling van het Frans ontleend aan lat. Boekjes, daer men ook in schrij f t, Voor een kwa 1Vlemoirie, Agter met een Brieve-Kas In groene Caphetory".

Dialect van Drechterland II. II, Boekenoogen, ; O u d e m a n s, Wdb. Ruzie, twist. Ontleend aan lat, c a p t i o. Bouman, 51 ; Fri. Iemand voor de kar s p a n n e, Iemand er tussen nemen.

Mandje, om boodschappen en andere kleine dingen in to dragen. VII, karnuit, znw. Zij ontziet zich niet om van haar beste carnuiten to babbelen".

De plant; men spreekt vaak van Oo s t i nr diese kars. Karsrdag, znw. Ende dit voorn, gelt sal den boode garen tusschen Jaers' dach ende Karsdach", Westfr.

Kars-drie, znw. De derde Kerstr day. Toe was de tweede Karsdag en Gus pakte d'r goed in en Kars drie most ik er verhuizen".

Stok in de karnton. Samentrekking van k a r n- steel. Met dit woord als tweede lid zijn allerlei plaatsnamen gevormd, b.

Bovenkarspel, Hougkarspel, Saibekarspel, enz. Boekenoogen, ; Mnl. III, ; Ndl. Kastan je. Nu gij weet, hoe ik bij die snaaken in de kas ben".

Marskrar, mer, die met een kastje op de rug het boereland afloopt. Ze kroste net 't hoekie om En ware net op 't Padje",.

En wup, deer ging 't katje". Nou, ik moet an de kat of an de keis", vervolgt Krelis, mijn spul wordt oud, timmere of troue", Uit Kennemerl. Ik was juist, zai Jaap teugen me, in het achteris en stong ree om binnen to kome, want ik had 'n booskip, maor meheer begraipt 't best, toe bleef ik uit de kattevoete".

Van een Westfr. Vgl, Oudemans Wdb. T weede kermis, n. B o u m a n, 51 vermeldt bij dit woord: pretje, vroolijk partijtje, bij gelegenheid van katkneppelen, gaaischieten of eenig ander volksvermaak".

Wellicht hangt het woord dus samen met het vroeger veel voorkomende k a t k n e p p er 1 e n. D e Vr,, Gekochte waar niet in ontvangst nemen. Casueel, toevalr lig.

Bouman, Kee, vrouwenaam. Zie voor de vocaal 34,4. Kees-derboere, zw. Een gezamenlike bruiloftsdaps uitvoeren. De daps wordt aldus genoemd naar een lied, dat erbij gezongen woodt, en waarin herhaaldelik de woorr den Kees de boer voorkomen.

Zie voor de daps en het lied Eigen Volk, IV, Kakelen, babbelen. Liedjes, III, Zie voor de vocaal Kenni5anietshewwe, kennis, znw. Kennis, uitdr.

Wdb,, , kees. He je kennis an 't keisbord, znw. Het bord, die hoed? Een snort Vgl. Het geld, dat gebruikt werd bjj het maken men op de markt voor de kaas van broekzakken.

Nee'', tai moeder, ik hew keisskamel, znw. Kaasschamel, liever kepersemoos". De tobbe, kepoeris, bnw. Kapot, stuk.

Ik weun er zellef al zes en W. Boekenoogen, , , kepoeres. Af dingen op jets, aanmerkingen keiswik, znw. Grote wude kuip, waarin de kaas werd schoon maken.

He je d'r wat op to keit, znw. Ruzie, herrie. In de verbastering van het f r. Zie B o e k e nr ditesrvous, que ditril, of jets ten of vechten.

Kaas maken. Nei zus, 't is niet om 't geld, kerdiete, zw. Zie k e r,- maar vader het altaid sinee in 't keizen".

Een leerstuk van mijn kerk,. Man, echtgenoot. Hiernaast k i r r e 1. Naar de kerk gaan. Wel Kee, as Jaap voor jou kerkt, en je zoo bevattelijk in z'n aige woorde weergeef t, wat de predikant zaid het, den verlies je er niet bai, maar je wmne nag eer.

Verbrede straat voor de kerk. Avond, waarop een kerkdienst gehouden word t. Het land, dat aan de kerk toebehoort.

Reeds in het Nlnl. Het schaap, dat een boer ten bate van de kerk kosteloos weidt. De gang van een katholieke vrouw naar de kerk, enige weken na haar bevalling.

Er worden bij die gelegenheid door de priester biezondere gebeden over zo'n vrouw uitgesproken, die in het Rit.

Vee1 naar de kerk gaande. Hij is nag al kerks". Leevend, I, Een man, die komt aanzeggen, wie er gestorven of geboren is. Zie bet gedichtje Twei migge in ien klap" in W.

Boekenoogen, , kamenaad ; N. VII, kerwaai II, znw. Het karwijzaad, de karwij. Oud, vervallen huis. Klein paardje. Boekenoogen, ; De Vr.

St 0 e t t, Sprwdb. Kuipvlees of spek, ongesehilde peren, een zakje rijst, en groene erwten, dat bij elkaar in een ketel wordt gekookt.

Over de keu hingen dan de rokken. Ik hew 'm heel goed keunen. Vgl keuningt znw. Het maantje scheen in 't groen, Naar Trijntjes weuning".

Tandeloze kaak. Gewoonlik in het meerv. De vorm komt reeds voor bij Val coo c h, zie Regel d. Een hele boel kinderen in een gezin, ook wel een rommel.

Hiernaast de vorm kiefiesbroed. Das de elf de zeker? Verstoppertje spelen. Het kruis van een broek. Die broek is me wat nauw in de kiel.

De kledingstukm ken, zoals kief en broek, die van een bepaalde stof vervaardigd zijn. Hai is kielemort.

Boekenoogen, , kielemorten, dooden. Ontleend aan het kienspel. Oorspronkelik verstond men onder een kiep een hoed van dichte stof, die diep over 't hoof d werd ger trokken, ver vooruitstak, met van onder een brede schour derbedekking.

Onder de keel werd zij dicht gebonden door twee gouden of zilveren knor pen. Van binnen was de kiep met witte of gebloemde zijde bekleed. Tans verstaat men er het strooien hoof ddeksel onder, dat de vrouw draagt, wanneer ze de kap op heef t.

Niet to verwarren met het z. Ik bleef maar op 'n distantie meheer, want Griet houdt van glen kiepasserai" W.

Boekenoogen, ; S t o e t t, Sprwdb. Ouderwetse boer rewagen op 4 wielen, waarvan de witte kap op riemen rustte. Boekenoogen, ; Bouman, 53 ; N.

Ww , lokroep voor veulens en voor de belr hamel. Kies, Uitdr. We hewwe kiet speuld. Bouman, 53; Ndl. Koud, verkleumd. Inkerving in de duigen van een vat.

De vorm wordt zowel voor k e n n e n als voor k u n n e n gebruikt. II, 54; N. Boekenoogen, ; St o e t t, Sprwdb. Schertsende benaming voor een gulp in een mansbroek.

Doe je kippehok dicht joon. Kerel, ook man, echtgenoot. Hiernaast k e r e 1. T ernauwernood. Nou, nou, dat was nag maar kirrie kirrie, of jelud den trein haalde", flit Kennemerl.

Luchtgat in het dak van een boerehuis. In orde, gezond. Hoe gaat 't met de vrouw? Alles kits 'oor. Mad, znw. Bij W o l f f e n Deken, kladdebotter ren.

En het is zo plaizierig niet als gij denkt, een paar uuren alle dagen voor het toilet to zitten kladdebotteren met fleschjens en pomaden". Vuil, morsig.

Nou ken hij allemachtig buf felen, en ik ben klein van eten". Kibbelen, twisten. Oftig hadde ze klamd deer over op guiten of".

Het woord komt reeds voor in het Mnl. Schoolm, geciteerd worden ; T w i s c k, Kl. T w e i k 1 a m- mers, baaiegaar s c h u 1 d, als er twee kibbelen, hebben ze beiden schuld.

Zie klamme, damp I, znw. Een houten belegr stuk, waardoor men twee balken of planken aan elkaar vastspijkert. Zie hooiklamp. Men spreekt van een jonge klant, een niet gehuwde jonge man, j o n g e k l a n t e, jongelui.

Klep, van broek, pet tafel enz. Endeldarm van een varken, die de jongens. Een broek met een klep van wren, zoals at-' teen ouderwetse boeren nog dragen.

Alleen met het on-' bep. Hai maakte niets gien omr slag, maar vroeg an de burger meester, of ie klarighaid make wou voor z'n trouwerai met Mie, z'n huishouwster".

Klauw, een land bou wgereedschap, bestaande nit een houten steel met van onder enige ijzeren tanden.

Het bou w- land met de klauw bewerken. K1auw, uiteinde van de poten met de nagels. Zie voor de vocaal 21, Ook van de hand gezegd. Van brood en gebak.

Een nijdige trek wrong aan haar mond, terwij 1 ze met de klef matte doek haar hall droogde". Wat he je een mooi kleidje an 1Vlaarr tje. Koomt nu ter Feeste wet bereydt Al met een suyver Bruyloftsr cleydt".

De rok vlak onder het kleedje. Dikke Neel van Tais de knurf was der ok, 'n waif van bai de tweihonderdzeuventig, zoo'n klepper".

Een kort bovenjakje, met van wren een split. Boekenoogen, ; Bouman, Boekenoogen, , klieter. Boekenoogen, , klieteren ; N. Van een weg. Van brood of gebak.

Boekenoogen, , klieterig. De rest van het middageten, die men gewoonlik de volgenr de dap weer opwarmt; ook wet het etensrestje, dat men op zijn bord last liggen.

In deze laatste zin ook bij W o 1 f f en Deken. Hij plagt altoos klieken op zijn bord to laaten en dan een schoon bord to vraagen".

Bouman, 35 ; Fri. Zie ook lessie en poesie. De dap, waarr op men alleen de kliekjes van de vorige dap opmaakt. Zie Iessies-dag.

Gewoonlik in de verbinding : klage en klieme. Zij zouden zo zot niet zij n van to klaagen over tijdverdeeling, zo niet kliemen over de bedroef de korte dagen en lange avonden".

Boekenoogen, ; i D e Vr. Kleinzerig, bang voor de minste pijn. Boekenoogen, , klienzeerig; D e Vr.

Het instrument, waarmede men de kaasstof fjn maakt. Ook wel k e i s- kliender. Klein maken. Gezegd van de kaasstof, die inde keistomment door de kliender of deurh a a l d e r wordt fijn gemaakt.

Boekenoogen, ; Bouman,55B klink, znw. Boekenoogen, , 30, spleet; Fri. Hist, v. Kerkezakje met een belletje van onderen. Zie buu1. In verbinding met v a n.

Van je welr ste. Oum dei niks half. Een klomp van een dikke, breiachtige stof. Het woord komt in deze betekenis reeds voor in het Mnl.

De boeren onderscheiden zondagse klomr pen, die geverf d, en daagse, die niet geverf d zijn. Zie ook skoenklompe.

M e t z' n klompin'tspulkome, een goeie stemming op plompe wijze verstoren. Deze betekenis is ontleend aan het bekende blijspel Kloris en Roosje.

Als persoonsnaam komt het woord her niet voor. Van klotsen. Zie hosklos. Klotsend lopen. Vissen met een klos d,i. Des avonds worden de klossen in de sloten uitgelegd en s morgens opgehaald.

Zie o nr derklokinge en wegklokinge. Reden, oorzaak ; fr. Dat is de klous, daar zit het 'm. Zie voor de voca'al Wdb :, II, 61, kleauwe; N. Garen opwinden.

He je gustereivend veul klucht had Sien? Kadril Peter Libbrecht, Harlind Libbrecht, Hans Quaghebeur, Mariken Boussemaere, Eva De Roovere, Website Lenny en de Wespen.

Website Miek en Roel Bang om oud te zijn, Koop een geweer, Ballade van de wereldbol, Credo, Vreemde vogels, Blijf bij mij, Dag m'n zoon, Wie de waarheid zegt, Het houdt nooit op, Voorbij, Neuzenlied, Dus naar Amerika, Zij is ver van hier, Voor wie ons soms geweld aandoet, De Titanic achterna, Sterven van verdriet, Ik geloof in jou, De bediende, Kassa zeven, Kommer en kwel, Achter jouw gezicht Als het schip verschijnt Arrogantie Bang om oud te zijn Bert en Bertje Broos liefdeslied Dag mijn zoon De dagen van de radio De film-fan-man De geboorte De grote revolutie Eiland zonder einde Gekke rooie hoed Het houdt nooit op Het verdronken land van Saeftinge Ik geef je de morgen In de tijd van de rock 'n roll Jan met de pet Jantje's hoofd dat is ontploft Jij en ik Koop een geweer Meisjes in de stad Mia Mijn jeugd rijdt uit op jacht Nergens rust Niet slecht bedoeld Nooit was liefde zo goed Omtrent Sinterklaas Onder de bomen Stop maar 't Smidje Voorbij Weleer heb je geleerd Wie de waarheid zegt Wie wil horen Mira.

De Nieuwe Snaar Jan De Smet, Kris De Smet, Geert Vermeulen, Walter Poppeliers. Website Rowwen Heze. Website Bobbejaan Schoepen.

Website Ramses Shaffy. Website 't Kliekske. De Vaganten Paul Heyninck, Herwig Van Horenbeeck, Chris De Winter, Leo Cools en Jozef Van den Berg. Website Jonas Winterland.

Overview lyrics. Nederlandse versie. About me. Follow me at Facebook. View portfolio at px. Respond via email. Share on Facebook.

Share on Twitter. Kleinkunst: Lyrics On this page you can find more then lyrics of Dutch kleinkunst songs. Website Ambrozijn De Karabiezen, De matroos, Stemvlucht, Zwarte zwanen, witte zwanen, Schoon lief, Wee mij, Nachtegaal, Ridder Coene, Vier weverkes, Storm en ontij, De Leverzee, Hongersnood, Het serpent en de leeuw, Bij Sint-Jacobs Mensen van achttien BOTS Hans Sanders, Bonkie Bongaert, Website BOTS 't is weer raak, Boerendans, De oude schuit, Dr.

Grossbaum, Ik hang aan je rok, Kakafonie, Korte metten, Kreupel, Moed Susanne, Ons moeder, Paradijs, Snotneus, Voor god en vaderland, Wat een troep, Wat een werk, Zondagsrijder Het lied van de werkende jeugd Popmuzikant Zeven dagen lang Luc Bral Hallo hier ben ik dan Buurman Geert Verdickt, Koen Tote, Stijn Gevaert, Maarten Moesen, Jens Blaute Website Buurman In Godsnaam, Mount Everest, Omarm mij, Sommige mensen, Seks en slecht whiskey, Heel fijn feest, Rocky, Andere kant, Slapeloos, Sprakeloos, Af en toe, Heel fijn feest London Stansted Middelandse Zee Mooi weer en fruitsla Pas 18 Pruimelaar C Clouseau Koen Wauters, Kris Wauters Website Clouseau Adrenaline, Alleen bij haar, Alleen met jou, Altijd heb ik je lief, Ben je daar vannacht, Blijf bij mij, Brandweer, Daar gaat ze, Dat ik verliefd ben, Dat ze de mooiste is, De nacht duurt nog lang, Domino, Een huis vol liefde, Eenzaam hart, Gefluister en geschreeuw, Hoe lang nog, Hoeveel is te veel, Hoog in de heldere lucht, Iemand zoals jij, Ik vind je wel heel lief, Je bent niets, Louise, Mooi, Mysterie alom, Naar huis, Niets meer, Nobelprijs, Oker, Passie, Regenlied, Vanavond ga ik uit, Verlangen, Voorbij, Wat ik voor je voel, Waterdrager, Wil niet dat je weggaat, Zie me graag, Zij houdt van vrijen, Zo mooi, Anne Daar gaat ze Nobelprijs Zie me graag Miel Cools Website Miel Cools Website Miel Cools BelPop Ballade, Gregoire, Niemand weet, Lethe, De vredesduif, De steenkapper, Mandarina, Apocalyps, De vrienden, Geluk, De doorsnee daagse dingen, Ik weet een oud huis, Er wacht zoveel, Thuis is hier, November, Laatste vrede, Amsterdam Ebbenhout blues Het land aan de zee Lieve Jacoba Tijd om te gaan slapen Vilvoorde City Wachten op morgen Walter De Buck Website Walter De Buck De gebuur, Speculatie, De kas es leeg, De eerste vrouwe, Liedje van zonne, Zorgen laat ze maar staan, Ge zegt dat ge mij nodig hebt, Kom zwijg ne kier en luistert naar mij, Domme dingen Ge zegt dat ge mij nodig hebt 'k Ben al zo lang op weg geweest Kleine Jan Koevoet es beter dan boelie 'k Zoe zu gere wille leve 't Vliegerke Bert De Coninck Website Bert De Coninck Evelyne Jules De Corte Ik zou wel eens willen weten Ze weten niet wat ze doen Wim de Craene Website Wim de Craene Marcelino, Rene, Harry, Elke, Lucio, Sylvia, Stad, Breek uit jezelf, 't Is om de poen te doen, Brussel, De schoolstraat, Lady Jane, Lizette, Tussen de vlagen, Ze staat voor niets, Aeneas nu Als de rook om je hoofd is verdwenen Als het bericht slecht is Als jij niet van me houdt Annabel Beneden alle peil De dagen zijn geteld De eerste keer De eeuwige soldaat De kinderballade De zwemmer Een meisje van zestien Een respectabel man Elegie Prenatale Er komen andere tijden Heksenlied Jimmy Lied voor een kind dat bang is in het donker Maas en Waal Onder ons Onderweg Prikkebeen Strand Testament Tip van de sluier Verdronken vlinder Vrienden van vroeger Vroeger laat Waterdrager Wegen Welterusten mijnheer de president Wie kan me nog vertellen Ze zijn niet meer als toen Zonder vrienden kan ik niet Marc De Koninck Website De liedjeskrant De merel in de boom in de Marikenstraat, God of Evolutie?

Dag zuster Ursula Het werd zomer Jan Klaassen de trompetter Leonardo Malle Babbe 'n Beetje meer Eva de Roovere Website Eva de Roovere Zonde van de tijd, Fantastig toch, Laat me je lied zijn, Anoniem, De Jordaan, Slenterblues, Dat mag niet, Tijger, Om mee te slapen, Min of meer, De jager Een menuet van Bach Emma Het krieken van de dag Iemand lief Niemand zoals wij Nooit of nooit Op een hoopje Tomaat Verdomd fantastisch Jan de Wilde Website Jan de Wilde Huis van bewaring, Knikkerterrorist, Rolstoel, Mexico of zo, Na de zondvloed, Brugge, Zevenslager, Lieve loemoemba, klotepa, Apocalyps, Bij het gebulder Een vrolijk lentelied Eerste sneeuw Fanfare van honger en dorst Golden retriever He he Hein en het meisje Hier komt Jan de Wilde Hoekje Ik kan het ma Jan de grote griezel Joke Loebeke M'n tant' Odile Morgen is het feest Rustig lied Slaapliedje Walter, ballade van een goudvis W.

Winsel E Jef Elbers Leopold II, Als je bij me blijft, Roddeldorp, Het pjeit, Mie Swas, Adoptie, Vreurer, Op man mansarde, Neuvejoer, Polle Pansj, De profiteurs, Den leste schauldag, Het gloezen uug, De Elegasten Herman van Caekenberghe, Riet Bracke, Paul Poppe, Ray Poppe, Ivan Poppe Website De Elegasten BelPop Website De Elegasten Annabel Lee, Veronikja, Kinderen van de zon, Vrienden, Dat je m'n liefje bent, Onze kliek van toen, Vergeet, Min hertken, Zoveel, Kabouters, Jessy's theme, De laatste brief, Droefheid, Als er een ster valt De kauwgomballenboom Slaapliedje Jo Erens Limburg mie lanjd, Als de blaadjes vallen, Het krutske, Ich ken een aardig maidtje, Lente in Limburg, Het bankske in de schaduw, Schwerbelke, Vrijerslied, Vaarwel mie Limburglanjd, Zefke mols, Jan Rattaplan, Treeske, Limburg allein t'Huukske F Will Ferdy Website Will Ferdy Belijdenis, Het huwelijk, Waar zou ik staan Christine 't Schrijverke Jaap Fischer Omdat ik van je houd, Het kerkhof, De koning, Als ze slaapt, Om je geld, Vlinder, Cipier, Suzanne, Het Veerse gat, Het ei, Blaren, De bal, De monniken, Peer, Samba 2 april, Eendje, Tem me dan, De Euromoord, En toen Hans en Joop Hutje Jan Soldaat Fixkes Sam Valkenborgh Website Fixkes Ik eb tijd, Alles kom terug, Lievelingsdier, In de lommerte, Seuzeke, Pistoleke, Vrijdagavond, Lepeltje, Oepternief, Ziede mij nog gere,..

Spaar het water G Gebak Website Gebak Website Je bent wie je bent, Liefde slaat een brug, Leg je dan naast me, Lied van de grot, Vaders handen, Levenskunst, Gido van Gent Website Gido van Gent De zonne, Mayuko, La Bougeoisie de Gand Loat ons dansen Dagboek De kroeg De nacht Gei en ik Ik wil uh Loat oes dansen Loater Mijn gazette2 Mijn stad Nemen en geven Nieuwe start Ons bier Plant den boel moar vol Spermatozoieden 't Lam Gods Tijdens de nacht Wirken es gezoend Woar zijde nuh Zoedegijmij Gorki Luc de Vos Website Gorki Ik wordt oud, Eisen van romantiek, Boze wolven, Ooit was ik een soldaat, Soms vraagt een mens zich af, Geef al je geld aan de arme kinderen, De redder Hij is alleen Mia Soms vraagt een mens zich af Senne Guns Website Senne Guns Zovele mooie vrouwen, In Milaan, Rosalie, De Elebou, De goudvis, De dag walst, H Frans Halsema Voor haar, M'n Vlaanderland, Website Kadril De gespeelkens, De scheiding, Amerika is een schoon land, Rozemarijn, Een aardig vrouwken, Een qchamel Mercenier, Meditatie over een voorbije jeugd, De kapiteinsdochter, Het kerelslied, Wanneer ik slaap, Notenkraken, Nachtvrijage, Van de twee koningskinderen, Afscheidslied Bedelaarslied De verloren zoon De vogel in de muite Het heerke van Maldegem Het luiaardsgild Lied van Antoinette Liermanslied Louise Nooit met krijt Seerlands dale Twee gezellen Wel goeden avond Kadullen Gasthuis, Drie vrienden, Een meisken, Daar boven in da vensterke, Vivat den bedelzak, Zotte kadullen, Den boemlala, Alkolieke anoniemer, 'k Zag me lief zo geren, En 's avonds Johannes Kerkorrel Hillbrow Klein Orkest Harrie Jekkers, Achter elke deur Even voor eeuwig Laat mij maar alleen Later is al lang begonnen Over de muur Verloren tijd Peter Koelewijn Website Peter Koelewijn De loop van het geweer, Een sprong in het duister, Ik kan je missen, Veronica sorry, Zie je, Ruimtevaarder Zou je houden van Ed Kooyman Mijn vriend de pastoor, De eerste vrouw, De Maskes, De zatte pastoor, Kaarten, Droom, De gelukkige vrouw, De niksnut, Het lied van de straat, Het bed van ons moemoe, Het laatste oordeel, Karolien, Twee goei vrienden, Naar de zee, Dallas, Verniet stiendood, Krisislieke, Lieve woorden, Kertsmis in Antwerpen, De zwerver, 'k Zou willen weggaan, Overdag zijn z'enkel vrienden, Jeannetje, In de fik Min moaten Smetvrjis Lenny Kuhr Website Lenny Kuhr Blijf bij mij, De droom, De staking van de dichters, Een dag als vandaag, Het geheugen van het hart, Het hart van fado, Ik zal altijd om je blijven geven, Jonathan, Lied van de eenzaamheid, Moedertje, Oeverloze liefde, Stemmen in de nacht, Terug naar je geboorteland, Waar is het huis, We zijn op weg, Weet je die dingen nog, Wilde wind van de zee, Zomernachtlied, Houtekiet Zij komt nooit meer terug Liesbeth List Website Liesbeth List De oudjes, Mijn vlakke land, Laten we samen zijn vannacht, Gebabbel gebabbel, De tijd stond even stil, Aan de andere kant van de heuvels Brussel De aanhouder wint Een grijze lente In de armen van de stad Pastorale Terug bij jou Victoria Zotskap Robert Long Website Robert Long Liefde mijn liefste, Mien, Afscheid, Kalverliefde, Allemaal angst, Het leven was lijden, Vieze lieze, Moederziel alleen, Beschaafde tango Geef ons vrede Jezus redt Kind van vandaag Toe maar jongens de beuk erin Zei m'n moeder altijd Zeven over twaalf John Lünstrom Veronica, Zij wilt niet meer, M Mama's Jasje Peter Vanlaet Website Mama's Jasje Morgen zal het anders zijn, Ik kan het niet meer aan, God in Frankrijk, Zonder verhaal, Regenboog, Land van dromen, Alleen liefde, Kon dit nu maar blijven, Madelein, Als de dag van toen, Laat me alleen, Een nacht alleen, Gelukkig zijn, Meeuwis, Guus en Vagant Het is de nacht Per spoor Reinhard Mey Als de dag van toen Miek en Roel van Bambost Website Miek en Roel Bang om oud te zijn, Koop een geweer, Ballade van de wereldbol, Credo, Vreemde vogels, Blijf bij mij, Dag m'n zoon, Wie de waarheid zegt, Het houdt nooit op, Voorbij, Neuzenlied, Dus naar Amerika, Zij is ver van hier, Voor wie ons soms geweld aandoet, De Titanic achterna, Sterven van verdriet, Ik geloof in jou, De bediende, Kassa zeven, Kommer en kwel,

Geert VEUGELEN. OVER. Hulp nodig in verband met elektrische installaties? Ik bied ze op een schappelijke prijs aan met tientallen jaren ervaring achter de rug. photos in 56 sub-albums. Buitenlandse reizen vanaf (omgekeerd chronologische volgorde). Over ons. Dokter D. Veugelen startte zijn oogartsenpraktijk in Tienen in Door verdere specialisatie, investering in de meest moderne apparatuur en uitbreiding van het team tot 6 oogartsen met elk hun eigen subspecialisatie evolueerden we tot een uiterst modern oogheelkundig centrum. Bel ons. Oogartsenpraktijk Veugelen, Tienen. Diensten en producten: Oogziekten, Refractiechirurgie, Oftalmologie, Laserrefractiechirurgie. Oogziekten - Oog- &. Bekijk de profielen van mensen met de naam Johan Veugelen. Registreer je op Facebook om aan te sluiten bij Johan Veugelen en anderen die je misschien. Diese Entwicklung kommt dem Umstand sehr entgegen, dass verschiedene Händler die IF-Ratetable vermehrt in Frage stellen, da darin verschiedene Branchen benachteiligt werden. Der Einsatz für einen wirtschaftlich vertretbaren, technisch tauglichen und für alle Bamberg Swingerclub nutzenbringenden elektronischen August Harder Präsident Severin Pflüger Geschäftsführer 3. Der äusserst verdiente Geschäftsführer, Dr.

Gratis VeuGeln noch Gratis VeuGeln. - BESSER ZU FINDEN (instrumental)

Mexikanische Karmingimpel, Vogel zuchtreif Sonstige Vögel erwachsen Sm Pornos ca. Werde Teil des größten beruflichen Netzwerks in D-A-CH. Kostenlos nutzen. Für die Basis-Mitgliedschaft zahlst Du nichts. Jetzt registrieren. Barbara Veugel. Ganzes Profil ansehen. Angestellt, verkauf, coop. luzern, Schweiz. Logg Dich ein, um alle Einträge zu sehen. Anzeigen zu Trauerfall Veugel-Tröndle Hans-Rudolf, verstorben am , wohnhaft gewesen in Luzern und weitere Traueranzeigen aus. Hans-Rudolf Veugel, Drogerie "zum Tribschenhof" (gelöscht), aktiv in "​Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln".

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 Comments

  1. Dilkree

    Es nicht ganz, was mir notwendig ist. Es gibt andere Varianten?

  2. Vudoran

    ob die Analoga existieren?

  3. Zulkishicage

    Ich meine, dass Sie sich irren. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden umgehen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.